Mùi mưa là mùi gì ta?

Mùi mưa?! Khó có thể tìm ra một cô gái nào ghét mùi hương của nước: như mùi của cơn mưa nồng, mùi của đá lạnh...